Gebruiksvoorwaarden website www.stemsters.be

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen

Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van het ESF project STEMsters, met domeinnaam www.stemsters.be en alsook op alle websites en/of subsites en/of webpagina’s die door STEMsters reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld (hierna “website” genoemd). Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website

STEMsters stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door STEMsters worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

STEMsters behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan STEMsters hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die STEMsters op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over STEMsters ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel STEMsters zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert STEMsters niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan STEMsters aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit:
a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of
b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert STEMsters dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

STEMsters heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

STEMsters kan op haar website links voorzien naar andere websites. STEMsters is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. STEMsters kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse  schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van STEMsters zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van STEMsters.

Indien STEMsters kosten zal moeten dragen of indien aan STEMsters kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe STEMsters te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. al het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming van STEMsters vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STEMsters.

STEMsters behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van STEMsters bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door STEMsters als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. STEMsters wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. STEMsters heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat STEMsters de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan STEMsters meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website maakt mogelijk ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan STEMsters geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot maarten.billiet@kdg.be.

Privacyverklaring STEMsters

 • STEMsters engageert zich om bij de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te eerbiedigen.
 • STEMsters verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het verstrekken van informatie in verband met haar activiteiten.
 • De gegevens die STEMsters over u verzamelt en verwerkt kunnen bestaan uit:
  • Uw naam en voornaam;
  • Uw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, fax);
  • Informatie over uw professionele activiteiten (uw beroep, sector);
  • Informatie over uw deelname aan eerdere activiteiten binnen het aanbod van STEMsters (aard van de activiteit, onderwerp, evaluatie,…);
 • STEMsters garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot de beschreven doelstelling en de beschreven persoonsgegevens.
 • STEMsters maakt uw persoonsgegevens niet aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van haar bovengenoemde activiteiten in samenwerking met derden.
 • STEMsters zal de best mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot of misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • STEMsters respecteert uitdrukkelijk uw recht om:
  • u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
   toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
   foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;

STEMsters behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits u hiervan op voorhand te informeren. U behoudt ten allen tijde uw recht op verzet, toegang en verbetering.

 • Indien u meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
  http://www.privacycommission.be/nl/